Säännöt

LAHDEN PINGVIINIT Ry
Lahti

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimenä on Lahden Pingviinit Ry ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.
Lisäksi yhdistys voi olla Päijät-Hämeen Liikunta ry:n jäsen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on jäsenten ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittäminen ja urheilusukellustaidon ja tekniikoiden kehittäminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenille urheilu ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja sekä liikunnan ja henkisen harrastuksen alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerhotilaisuuksia sekä suullisen ja kirjallisen esityksen avulla valistaa heitä seuran tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä ja harjoittamalla Seuran toimintaan liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistys voi kuulua jäsenyhdistyksenä Suomen Urheilusukeltajain liitto ry:n jäseneksi. Lisäksi yhdistys voi olla Päijät-Hämeen Liikunta ry:n jäsen. Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää asianmukaisella luvalla  rahankeräyksiä, sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harrastustoimintaan liittyvää kalustoa, kuten kompressoreita ja muita kaasun käsittelyyn tarvittavia laitteistoja.

3. Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi – ja perhejäseneksi voi liittyä jokainen 15-vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy ja joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Johtokunta tekee päätöksen uuden jäsenen hyväksymisestä kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti, jonka vuosikokous on hyväksynyt. Yhdistyksen nuorisojäseneksi voi liittyä alle 15-vuotias henkilö, jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Kunniajäseneksivoidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun Perhe- ja nuorisojäsenellä sekä kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Valtakirjalla ei saa äänestää. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa, jonka tulee olla GDPR asetuksen mukainen.

4. Jäsenen eroaminen

Yhdistyksen varsinaiseksi – ja perhejäseneksi voi liittyä jokainen 15-vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy ja joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Johtokunta tekee päätöksen uuden jäsenen hyväksymisestä kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti, jonka vuosikokous on hyväksynyt. Yhdistyksen nuorisojäseneksi voi liittyä alle 15-vuotias henkilö, jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Kunniajäseneksivoidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Perhe- ja nuorisojäsenellä sekä kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.Valtakirjalla ei saa äänestää. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa, jonka tulee olla GDPR asetuksen mukainen.

5. Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kaksi (2) kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta. Erotettu jäsen on velvollinen luovuttamaan hänen hallinnassaan oleva seuran omaisuus, kuten avaimet seuran tiloihin. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva johtokunnan päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella johtokunta on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus johtokunnalle on tehty.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaiselta jäseneltä kannettavan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä perhe- ja nuorisojäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Maksut on suoritettava johtokunnan määräämänä aikana. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksun suorittamisesta sairauden, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi.Kunniajäsen ja -puheenjohtaja on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous loka marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kevätkokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan
  1. äänioikeutetut jäsenet
  2. läsnäolo-oikeutetut
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 5. Esitetään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien siitä antama lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
 7. Päätetään kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta
 8. Käsitellään muut johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan
  1. äänioikeutetut jäsenet
  2. läsnäolo-oikeutetut
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 5. Päätetään liittymis-, jäsen-, perhe-, nuoriso- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi.
  1. toimintasuunnitelma
  2. talousarvio
 7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi, joka kestää kaksi (2) vuotta.
 8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta
 11. Käsitellään muut johtokunnan ja yhdistyksen syyskokoukselle esittämät asiat.

Asioita, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- ja syyskokoukseen käsiteltäväksi on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

8. Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asia varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koollekutsumiseen.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin siitä tehneet esityksen.

9. Kokouskutsu

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmestyvässä paikkakunnan sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kokouskutsulla, joka on lähetettävä jäsenkirjeenä tai muuten todistettavalla tavalla.

10. Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä neljä (4) muuta varsinaista jäsentä.

Puheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi (2).
Kaksi (2) johtokunnan jäsentä on vuosittain erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka voi olla johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja puolet johtokunnan muista jäsenistä on läsnä.
Johtokunta voi nimetä avukseen toimihenkilöitä tai toimikuntia eri tarkoituksiin hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita.

11. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmisteltava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava helmikuun aikana.
Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12. Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa.

13. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmeneljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

14. Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

15. Muut määräykset

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.